Wednesday, April 21, 2004

Sinong may salad


Dear Mouse,

Sa kalikutan ng isang bata, ay nahulog ang isang bote ng tubig sa isang grocery store.

Sumabog ito at nabasa ang sahig na kinadupilas ng isang Puti. Pinatawag niya ang manager ng store at pinagbantaan ng idedemand ang tindahan dahil sa aksidente niya na ang may sala ay ang kaniyang malikot na anak.

Sumunod na nadupilas ay isang Filipino. Isa siya sa mga Filipino na ang sinisi ay ang sarili sa mga dagok sa buhay at sa pagiging mahirap ng bansa. Tumayo siya, pinagpag ang nabasang damit at sabi tsssk tsssk, hindi kasi ako nag-ingat. Ikatlo ay isang Intsik na na naniniwala pa rin na ang lahat ng ibang lahi na nakatira sa labas ng bansa ay lolokohin lamang sila, pagsasamantalahan at aapihin. Hindi siya nagreklamo tungkol sa aksidente pero pinagsabihan niya ang kaniyang pamilya na huwag ng bibili pa sa store na iyon.

Tatlong lahi na may iba-ibang paniniwala kung sino ang sisihin at sino ang may kasalanan.

Sa article na Americans' Real Addiction Is To Lawsuits nabasa natin na kung puwede lang idemanda nila ang Diyos dahil sa pagkasilang nila, gagawin siguro ng Puti.

Ang mga Intsik naman ay sinisisi nila ang mga Banyaga.

Basahin: China's crazy blame game

• Cigarette smuggling is an attempt by international tobacco companies to disrupt government tax revenue.

• Junk clothes are dumped into fishing villages by unscrupulous Western businesses to pollute the environment.

• Hollywood movies spearhead the cultural invasion into the pure and beautiful minds of Chinese youth.

• Japanese tourists lure Chinese women into hotel rooms to humiliate China on the anniversary of the outbreak of war between the two countries in 1931.

• Trade is a battleground. High imports of competitively priced plastics or grains in one year are meant to cripple domestic industries, while a low tide of high-tech transfers constitutes an embargo on China.

• Sars is a gene-based weapon manufactured by the United States for use against the Chinese, according to a new book just published by a Social Sciences Publishing House in Beijing.

• And of course, the list of usual suspects is not complete without mankind's Seattle-based enemy. Evil Bill Gates keeps his software deliberately priced above the reach of low-income Chinese to ensure that most of China uses a Gates-manipulated, 'pirated' copy of Windows at 10 yuan (S$2) a disc. Once the poor Chinese are hooked on Microsoft's operating system, Mr. Gates will wipe out the domestic, patriotic software.

Sino kaya ang sisihin ko dahil ipinanganak akong maganda. Arekup naman, hindi na kAYO MABIRO.

The CA t

0 Comments:

Post a Comment

<< Home